Ajatusvirheet

Lista tyypillisistä virheistä joita ihmiset tekevät tulkitessaan havaintojaan:

Suodattaminen: Huomio kiinnitetään kielteisiin asioihin ja myönteiset puolet unohdetaan.

Esimerkki: Sain kehityskeskustelussa esimieheltä paljon kehuja ja yhden hieman negatiivisen kommentin. Sivuutin kehut kokonaan ja muistan nyt vain sen yhden negatiivisen kommentin.

Mustavalkoajattelu: Asiat nähdään ääripäiden kautta, eli joko erittäin huonoina tai erittäin hyvinä ilman keskivaihetta.

Esimerkki: Koen olevani hävettävä ja kelpaamaton. Muiden taas koen onnistuvan kaikessa, mihin he ikinä ryhtyvätkään.

Yliyleistäminen: Yksittäistapauksista tehdään liiallisia yleistyksiä.

Esimerkki: Lehdessä kirjoitettiin koulumatkalla siepatusta pojasta. Pelkään, että lapseni siepataan, ellen vie häntä autolla kouluun.

Katastrofointi: Pahimman mahdollisen vaihtoehdon oletetaan tapahtuvan.

Esimerkki: Päätäni on särkenyt lähipäivinä. Tämä on varmaan merkki aivokasvaimesta tai jostakin muusta vakavasta sairaudesta..

Suurentelu: Vaikeuksien näkeminen todellista suurempina.

Esimerkki: Epäonnistumiseni yhdessä tentissä merkitsee, etten ole sopiva tähän koulutusohjelmaan. Todennäköisesti alakin on minulle väärä, kun en kykene pärjäämään edes opinnoissa.

Ajatusten lukeminen: Henkilö uskoo tietävänsä, mitä muut ajattelevat ja tuntevat.

Esimerkki: Kun joku katsoo minua pitkään, ajattelen hänen arvostelevan minua mielessään.

Henkilökohtaistaminen: Toisten henkilöiden reaktioden oletetaan kohdistuvan aina juuri itseen. Samalla itseä verrataan toisiin.

Esimerkki: Jos työpaikalla joku kommentoi yleisesti tiimin työtehon laskeneen, ajattelen kommentin koskevan vain minua. Ajattelen näin, vaikka tiedänkin työskennelleeni ahkerasti.

”Pitäisi”-ajattelu: Omaa ja toisten käyttäytymistä arvioitaessa käytetään ehdottomia ja jäykkiä sääntöjä.

Esimerkki: Mietin aina, miten jokin asia pitäisi tehdä. Ajattelen, että minun pitäisi jaksaa olla pirteä ja pärjätä kaikissa tilanteissa. Ajattelen myös, että minun kuuluisi olla huolellisempi.

Itsensä syyttäminen:  Ikävien tapahtumien uskotaan olevan aina omaa syytä.

Esimerkki: Lapseni mursi jalkansa pihaleikeissä. Minun olisi pitänyt pystyä estämään tilanne, jos vain olisin ollut huolellisempi vanhempi. Jalan murtuminen on siis minun syytäni.

Itsensä tunnustuksetta jättäminen:  Hyvien asioiden ajatellaan johtuvan tuurista tai niiden ajatellaan olevan muiden ansiota. Omalla ponnistelulla ei nähdä olevan vaikutusta positiivisiin lopputuloksiin.

Esimerkki: Saadessani töissä positiivista palautetta, ajattelen, että se oli vain sattumaa. Olen saanut paljon apua kollegaltani, joten esimiehen olisi kuulunut oikeastaan kiittää häntä. Ehkä esimieheni jopa kannusti minua vain säälistä, jotten tuntisi itseäni täysin epäonnistuneeksi.

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | 1 kommentti

Muutoksen kehä

Muutoksen kehä on malli vaiheista joita ihminen käy läpi muutosta ennen, sen aikana ja sen jälkeen:

ESIHARKINTAVAIHE: Ihminen ei ole tietoinen muutoksen tarpeesta. Auttamisen tavoite on lähinnä saada ihminen tietoiseksi vallitsevan tilanteen ongelmallisuudesta.

HARKINTAVAIHE: Tässä vaiheessa ihminen tietoisesti harkitsee käyttäytymisen muutosta tietoisena tilanteen ongelmallisuudesta. Auttaminen tässä vaiheessa koostuu ensisijaisesti asianmukaisen ja tarvittavan tiedon antamisesta jotta ihminen voi tehdä tietoisesti mielekkään päätöksen.

PÄÄTÖKSENTEKOVAIHE: Tässä vaiheessa muutoksen hyödyt nähdään suurempina kuin haitat ja päätös toiminnan aloittamisesta syntyy. Toimintaan aletaan pian.

TOIMINTAVAIHE: Ihminen laatii suunnitelman käytöksen muuttamisesta ja toteuttaa sitä. Avuntarve koskee lähinnä palautetta ja kannustusta sekä tarvittaessa konkreettisten selviytymiskeinojen luomista ongelmatilanteisiin.

YLLÄPITOVAIHE: Tavoite on saavutettu ja ajankohtaiset haasteet ovat tilanteen ylläpitämisessä. Avuntarve keskittyy henkiseen tukeen ja retkahdusten ennaltaehkäisyyn.

RETKAHDUS: Retkahtaminen, vaikka ei olekkaan missään nimessä pakollista, kuuluu sangen usein muutoksen aikaansaamiseen. Tämän osalta auttaminen koostuu pääsääntöisesti myötätunnosta ja retkahtamisen tuomisesta esille oppimiskokemuksena.

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Päihteiden haitallisen käytön piirteet

Seuraavia piirteitä käytetään DSM-5 tautiluokituksen mukaisesti päihteiden haitallisen käytön määrittämiseen ja ne voivat olla avuksi kun mietitään onko käyttö liiallista.

 1. Ainetta käytetään enemmän tai pidempään kuin oli tarkoitus.
 2. Käytön vähentäminen tai lopettaminen ei onnistu vaikka halu tähän on.
 3. Aineen käyttöön, hankkimiseen tai käytöstä toipumiseen kuluu huomattavasti aikaa.
 4. Aineen käyttöön kohdistuu mielihaluja ja voimakasta himoa.
 5. Aineen käyttö aiheuttaa tehtävien laiminlyöntiä koulussa, työssä tai kotona.
 6. Aineen käyttö jatkuu vaikka se aiheuttaa ongelmia ihmissuhteissa.
 7. Aineen käyttö johtaa tärkeistä sosiaalisista, ammatillisista tai virkistyksellisistä toiminnoista luopumiseen.
 8. Aineen käyttö toistuu vaikka se aiheuttaa käyttäjälleen vaaratilanteita.
 9. Aineen käyttö jatkuu vaikka on tiedossa oleva fyysinen tai psyykkinen ongelma joka aiheutuu aineen käytöstä tai jota aineen käyttö pahentaa.
 10. Ainetta tarvitaan aiempaa suurempia määriä toivotun vaikutuksen aikaansaamiseksi (toleranssin kasvu).
 11. Vieroitusoireet joita voidaan helpottaa käyttämällä ainetta.

Piirteitä voidaan jossain määrin soveltaa erilaisten toimintojen haitallisuuden määrittelemiseen vaikka kyse ei olisi varsinaisesti päihteestä (esim. internetin, seksin tai pelien osalta).

Lähde: Elizabeth Hartney: DSM 5 CRITERIA FOR SUBSTANCE USE DISORDERS – The Symptoms Used for the Diagnosis of Substance Use Disorders. 2013.

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina | Jätä kommentti

Aikuisten ADHD-oirekysely (ASRS-v1.1)

Kysymysten on tarkoitus helpottaa sinun ja asiakkaasi keskustelu mahdollisista tarkkaavuus- ja ylivilkkaushäiriön (ADHD) oireista.

Oirekyselylomake koostuu 18 kysymyksestä, jotka vastaavat sisällöltään DSM-IV-TR:n mukaisia ADHD:n oirekriteereitä. Kuusi näistä kysymyksistä on osoittautunut ennustearvoltaan muita paremmiksi. Nämä kysymykset muodostavat ASRS v1.1 -seulan ja tämän itsearviointilomakkeen A-osan. B-osassa on loput 12 kysymystä.

ASRSv1.1-oirekyselylomake

OHJEET:

 1. Oireet
  1. Pyydä asiakasta täyttämään sekä A- että B-osa oirekyselystä. Kustakin kysymyksestä tulisi valita vaihtoehto, jonka asiakas katsoo lähinnä kuvaavan sitä, kuinka usein hänellä esiintyy kyseistä käyttäytymistä tai oiretta.
  2. Laske A-osan pisteet. Jos tummennetuissa ruuduissa on neljä rastia tai enemmän, oireet saattavat sopia ADHD:hen ja lisätutkimukset ovat aiheellisia.
  3. B-osan vastaukset antavat lisätietoa oireista ja johdattavat siten diagnostista haastattelua. Huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti kohtiin, joiden vastaukset ovat ummennetuissa ruuduissa. Viimeisistä 12 kysymyksestä ei kuitenkaan lasketa yhteispisteitä. Tähänastisten tutkimusten perusteella näyttää siltä, että A-osan kuusi kysymystä ovat ennustearvoltaan parhaat ja siten sopivat myös parhaiten seulontaan.
 2. Oireiden aiheuttama haitta
  1. Käy koko oirelista asiakkaan kanssa läpi ja arvioi kunkin oireen aiheuttaman toiminnallisen haitan aste.
  2. Huomioi erikseen oireiden aiheuttama haitta kotona, työssä tai opiskelussa ja sosiaalisissa suhteissa
  3. Oireiden runsas ilmentyminen merkitsee usein myös vaikeampia oireita, joten oirekysely saattaa auttaa toiminnallisen haitan arvioinnissa. Jos oireita esiintyy hyvin usein, kannattaa kysyä miten oireet ovat vaikuttaneet työkykyyn, kodista tai itsestä huolehtimiseen ja ihmissuhteisiin.
 3. Oirehistoria
  1. Selvitä myös näiden tai vastaavien oireiden ilmentymistä lapsuudessa. Aikuisella voi olla ADHD, vaikka hän ei olisi lapsena saanut tätä diagnoosia. Kun käyt historiaa läpi, kiinnitä huomiota tarkkaavuuden ja impulssikontrollin varhain ilmaantuneisiin, pitkäaikaisiin oireisiin. Diagnoosi edellyttää, että vähintään joitakin merkittäviä oireita on esiintynyt jo lapsuudessa.
Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | 2 kommenttia

ADSUME – nuorten päihdemittari

Nuorten päihdemittarin (Adolescents´ Substance Use Measurement, ADSUME) tarkoituksena on auttaa nuoria itseään ja nuorten parissa työskenteleviä arvioimaan nuoren päihteiden käyttöä siihen liittyviä riskejä.

ADSUME (Nuorten päihdemittari) – lomake

Yhteispisteiden (0–35 pistettä) mukaan nuoren päihteiden käytössä voidaan tunnistaa neljä tasoa:

 1. Raittius/kokeilukäyttö (0–3 pistettä)
 2. Toistuva käyttö (4–6 pistettä)
 3. Riskikäyttö (7–9 pistettä 14–15-vuotiaat, 7–12 pistettä 16–18-vuotiaat)
 4. Vaarallinen suurkulutus (•10 pistettä 14–15-vuotiaat ja •13 pistettä 16–18-vuotiaat)

KUVA: Nuorten päihteiden käytön kehityksellinen näkökulma ja varhaisen puuttumisen tärkeä alue.

KUVA: Turun sovellutus varhaisen puuttumisen mallista opiskelijaterveydenhuollossa.

 

LÄHTEET:

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS – Lomakkeet koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon: https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_koulu_ja_opiskeluterveydenhuoltoon

Marjatta Pirskanen. Varhaisen puuttumisen malli nuorten päihteettömyyden edistämiseksi – toimintaohjeita 2011. https://www.thl.fi/documents/605877/747474/varh_puutt_malli_toimintaohj_ADSUME.pdf

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | Jätä kommentti

5-4-3-2-1 tekniikka ahdistuksen hallintaan.

Tämän tekniikan tarkoitus on suunnata huomio nykyhetkeen ja välittömään ympäristöön, tarkoituksena rauhoittaa ja päästä irti huolista tai katastrofiajattelusta.

 1. Tiedosta viisi asiaa ympärilläsi jotka näet. Totea nämä asiat itsellesi: ”Näen puun, näen oven..”.
 2. Tiedosta neljä asiaa ympärilläsi joita voit koskettaa. Kosketa niitä, tunne miltä ne tuntuvat ja luettele ne itsellesi.
 3. Tiedosta kolme asiaa ympärilläsi jotka kuulet. Kuuloaistimusten tulee olle sinun ulkopuolisiasi, ”sisäinen puhe” ei kelpaa. Listaa nämä asiat.
 4. Tiedosta kaksi asiaa ympärilläsi jotka haistat. Tämä voi vaatia hieman liikkumista tai jonkin esineen tuomista nenän lähelle. Listaa asiat.
 5. Tiedosta yksi asia jonka maistat. Toisin sanoen kiinnitä huomio siihen miltä suussasi maistuu ja kuvaile sitä itsellesi.

Lähde: Jordan Killebrew – http://www.therapistsb.com/blog/post/5-4-3-2-1-coping-technique

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , | Jätä kommentti

AUDIT – Alkoholin käytön riskit

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) on päihdekysely jonka tarkoitus on mitata numeerisesti alkoholinkäytöstä aiheutuvia haittoja.

Kolme ensimmäistä kysymystä mittaavat alkoholinkulutusta määrällisesti ja laadullisesti. Nämä kolme kysymystä muodostavat myös AUDIT-C nimellä kulkevan version testistä jota käytetään itsenäisesti alkoholinkäytön riskien määrittämiseen.

Kysymykset neljästä kuuteen hakevat viitteitä alkoholiriippuvuudesta.

Kysymykset seitsemästä eteenpäin kartoittavat alkoholinkäytön aiheuttamia sosiaalisia haittoja.

AUDIT-lomake

Tulosten tulkinta:

0-7 pistettä: riskit vähäisiä

8-10 pistettä: riskit lievästi kasvaneet

11-14 pistettä: riskit selvästi kasvaneet

15-19 pistettä: riskit suuria

20+ pistettä: riskit erittäin suuria

 

Lähde: Päihdelinkki.fi, Maailman terveysjärjestö WHO (AUDIT-testi)

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | 1 kommentti

20 Parisuhdekysymystä

Ohessa lista kysymyksiä joiden tarkoitus on tukea läheisyyden kokemusta parisuhteessa tuomalla esille puolisoiden käsityksiä itsestään, kumppanistaan ja parisuhteesta. Listaa suositellaan käytettäväksi niin että puolisot vastaavat kysymyksiin itsenäisesti tahoillaan ja käyvät antamansa vastaukset yhdessä läpi, samalla keskustellen niiden herättämistä ajatuksista.

Kysymykset:

 1. Kuinka kuvailisit itseäsi kolmella sanalla?
 2. Mikä on tärkein asia minkä olet oppinut elämässä?
 3. Mikä sinusta on tärkeintä parisuhteessa?
 4. Mitä odotat omalta tulevaisuudeltasi ja yhteiseltä tulevaisuudeltanne?
 5. Mikä on suurin suhteeseenne liittyvä pelkosi?
 6. Liittyen suhteeseenne, mistä olet pahoillasi tai mitä kadut?
 7. Missä puolisosi on parempi kuin sinä?
 8. Mitkä ovat ensimmäiset asiat joista kiinnostuit puolisossasi
 9. Kuinka toivot että puolisosi toimisi tai suhtautuisi jos et pysty pitämään lupauksiasi tai muutoin tuotat pettymyksen?
 10. Mitä ominaisuuttasi uskot että puolisosi arvostaa sinussa eniten?
 11. Mikä on asia suhteessanne tai puolisossasi joka ei vastaa toiveitasi, mutta olet valmis silti hyväksymään sen sellaisenaan?
 12. Mikä sinun mielestäsi suhteessanne on toisin kuin useimpien muiden ihmisten parisuhteessa?
 13. Nimeä yksi asia jonka olet tehnyt väärin puolisosi kohtaan? Kuinka sinun olisi pitänyt se tehdä?
 14. Missä asiassa tarvitsisit tai toivoisit puolisosi auttavan sinua?
 15. Missä asiassa toivoisit puolisosi ymmärtävän sinua enemmän? Kuinka tätä voisi auttaa?
 16. Jos joku tuntematon ihminen seuraisi elämäänne viikon, mitä luulet että hän ajattelisi suhteestanne?
 17. Mitä asioita olet oppinut puolisoltasi?
 18. Mikä on parasta puolisossasi?
 19. Millainen suhteenne voisi olla parhaimmillaan?
 20. Mitä olet valmis tekemään suhteenne kehittämiseksi? Nimeä yksi asia jonka voit aloittaa välittömästi?
Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , , , | Jätä kommentti

Pakkotoimintojen seurantalomake

Ohessa lomake pakkotoimintojen seurantaan. Lomakkeen tarkoitus on toimia kirjanpitona kun pakkotoimintoja pyritään vastustamaan niin että aikaa toimintojen välillä pyritään asteittain kasvattamaan. On suositeltavaa asettaa tavoiteaika mihin lopulta pyritään ja pyrkiä kasvattamaan pakkotoimintojen välisiä ajanjaksoja vähän kerrallaan.

PAKKOTOIMINTOJEN SEURANTALOMAKE

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , | Jätä kommentti

ADHD-siivouskalenteri

Ohessa järjestelmä kodin siisteyden ylläpitämiseen. Siivouskalenterin perusteella saat määriteltyä tehtävälistan jokaiselle päivälle niin että siivoustehtävät tulevat säännöllisesti tehdyksi.

Voit ladata listan tulostettavana versiona tästä.

Mikäli tulostettava versio vaikuttaa vaivalloiselta, saat myös haluamasi päivän tehtävälistan syöttämällä alla olevaan kenttään haluamasi päivämäärän ja painamalla ”VALITSE” painiketta. Alle ilmaantuva lista sisältää valitsemasi päivän tehtävät.

Päivämäärä:

[insert_php]

$viikkohomma = $kuukausihomma = $vuosihomma = null;
$tempdate = date(’d-m-Y’, strtotime($_POST[’valinta’]));
$vko = date(’W’, strtotime($_POST[’valinta’]));
$nodate = date(’d-m-Y’, strtotime(19700101));

if ($tempdate != $nodate) {

echo ”SIIVOUSLISTA Pvm: $tempdate
”;

switch (date(’w’, strtotime($_POST[’valinta’]))) {
case ”1”:
echo ”Maanantai ”;
break;
case ”2”:
echo ”Tiistai ”;
break;
case ”3”:
echo ”Keskiviikko ”;
break;
case ”4”:
echo ”Torstai ”;
break;
case ”5”:
echo ”Perjantai ”;
break;
case ”6”:
echo ”Lauantai ”;
break;
case ”0”:
echo ”Sunnuntai ”;
break;
}

echo ”(Viikko $vko)

”;

switch (date(’n’, strtotime($_POST[’valinta’]))) {
case ”1”:
$vuosihomma = ”Pyyhi keittiön kaapit ja laatikot sisältä ja ulkoa”;
break;
case ”2”:
$vuosihomma = ”Järjestele tärkeät paperit”;
break;
case ”3”:
$vuosihomma = ”Pyyhi kylppärin kaappi
Pese suihkukaappi”;
break;
case ”4”:
$vuosihomma = ”Siivoa vaatekomero”;
break;
case ”5”:
$vuosihomma = ”Siivoa piha”;
break;
case ”6”:
$vuosihomma = ”Pyyhi seinät, listat ja ovet
Tuuleta peitot ja tyynyt”;
break;
case ”7”:
$vuosihomma = ”Pese matot”;
break;
case ”8”:
$vuosihomma = ”Pese ikkunat”;
break;
case ”9”:
$vuosihomma = ”Siivoa vaatekomero”;
break;
case ”10”:
$vuosihomma = ”Pese uuni”;
break;
case ”11”:
$vuosihomma = ”Pyyhi seinät, listat ja ovet”;
break;
case ”12”:
$vuosihomma = ”Tuuleta peitot ja tyynyt”;
break;
default:
$vuosihomma = null;
}

if (in_array(”$vko”, range(1,52,4))) { $kuukausihomma = ”Pese tiskikoneen filtteri
Pese roskakorit”; }
if (in_array(”$vko”, range(2,52,4))) { $kuukausihomma = ”Imuroi sohva, verhot, tuolit ym. kankaiset asiat”; }
if (in_array(”$vko”, range(3,52,4))) { $kuukausihomma = ”Pyyhi desinfektioaineella ovenkahvat, valokatkaisijat ym vastaavat”; }
if (in_array(”$vko”, range(4,52,4))) { $kuukausihomma = $vuosihomma; }

switch (date(’w’, strtotime($_POST[’valinta’]))) {
case ”1”:
$viikkohomma = ”Suunnittele viikon ruuat ja käy kaupassa”;
break;
case ”2”:
$viikkohomma = ”Siivoa kylppäri”;
break;
case ”3”:
$viikkohomma = $kuukausihomma;
break;
case ”4”:
$viikkohomma = ”Imurointi
Lattioiden moppaus
Mattojen puistelu
Pölyjen pyyhintä”;
break;
case ”0”:
$viikkohomma = ”Vaihda lakanat”;
break;
default:
$viikkohomma = null;
}

echo ”Sängyn petaus
”;
echo ”Avaa verhot
”;
echo ”Tiskaa tiskit
”;
echo ”Vie roskat
”;
echo ”Pyyhi keittiön tasot
”;
echo ”Lakaise keittiön lattia
”;
if ($viikkohomma != null) {echo ”$viikkohomma
”;}
echo ”Yleistä siistimistä
”;
}
else echo ”Valitse päivämäärä yllä olevasta valikosta!”;
[/insert_php]

Tallennettu kategorioihin Menetelmät | Avainsanoina , , | Jätä kommentti